You are viewing a single comment's thread from:

RE: Podatek od kryptowalut - ciągłe zmiany

in #steemfounders-pl2 years ago (edited)

Ten post został sprawdzony i zaakceptowany przez @santarius

Skuteczność platformy Steemfounders zapewniają nasi moderatorzy, którzy zajmują się korektą i wyborem najlepszych zgłoszeń. Możesz zagłosować na ten komentarz, aby wesprzeć osobę odpowiedzialną za ten wpis.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.040
BTC 10884.97
ETH 363.25
USDT 1.00
SBD 0.96