You are viewing a single comment's thread from:

RE: [VN] Steem Basic Income là gì? P.1

in #steembasicincome3 years ago

Cám ơn bạn nhiều đã viết bài này.
Mình đã đưa lên một cuộc thi để thắng SBI share, cám ơn @carlpei đã hỗ trợ cuộc thi với 5 SBI shares:
https://steemit.com/vn-contest/@quochuy/en-vn-vietnamese-community-contest-sponsored-by-steembasicincome

Sort:  

dạ a ơi! sao em không thấy nút resteem ở bài này v ạ, Screenshot (312).png

Hay là vì qua 7 ngày rồi