نامحدود شدن دعوت دوستان در رباتsteemCreated with Sketch.

in #steemace5 years ago

2.png

در گذشته تعداد دوستانی که ما می توانستیم معرف باشیم 4 نفر بود، با بازخوردی که از همراهان استیمی گرفته شد این محدودیت برداشته شده است. شما دوستان خود را به عنوان کاربر به استیم دعوت می کنید تا از لایک های یکدیگر استفاده کنید. بزودی اپ steemace هم برای شما و هم دوستانتان پیشنهاد های ویژه خواهد داشت.

با تشکر تیم استیم ایث

Sort:  

Congratulations @steemace.group! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62641.44
ETH 3343.87
USDT 1.00
SBD 2.47