[ENG/PL] 10 Facts and Curiosities about Space!

in space •  last year 

1527255256120.jpg

[ENG]
Hello.
Today I would like to present you 10 facts and curiosities about space. I hope you like it.

1.NASA representatives maintain that astronauts do not have sex at the International Space Station or space shuttle missions. Researchers speculate that having sex in space can create some problems, conceiving a child can be dangerous. Low gravity can increase the risk of ectopic pregnancy, and radiation can increase the risk of birth defects in the fetus.

2.The full cost of the suit that cosmonauts carry is less than $ 11 million.

maxresdefault.jpg

3.On Earth, liquids flow down. In the state of weightlessness, however, each liquid will automatically create a ball. This is the surface tension, i.e. the same phenomenon that determines the "sea level" on the surface of the planet. Perhaps students sent into orbit will come up with new interesting alcohol games using this phenomenon. Saying "weightlessness" takes on a whole new meaning.

4.In 2004, astronomers have discovered a star whose interior is actually a huge diamond. It is a block of crystallized coal with a diameter of 1500 km and an estimated weight of ... 10 quadrillions of carats. On a cosmic scale, the star is quite close to us, because it is 50 light years away.

50e00492c763dd18229d3356cd0b3785.jpg

5.The moon, as we know, is devoid of atmosphere. Those who have set foot on it can be sure that their prints will remain there for millions of years. Until, of course, a meteorite or a group of intrusive cosmic tourists in the future will not be in this place.

6.The G34.3 nebula is more than 1000 times larger than the Solar System and surrounds a young hot star, but this is not the most interesting. Because the main chemical constituent from which ethyl alcohol is made! British researchers estimated that the nebula contains as much alcohol as would be enough to make 200 billion trillion beers. Internet users, on the other hand, have calculated that humanity could get drunk with this alcohol for longer than the expected time of the Universe's existence. There is only one problem - the "star distillery" is 10,000 light-years away from Earth.

7.Will an astronaut survive without a suit?
According to scientists who carried out such simulations, the organism exposed to the outer space will not get immediate damage. There may be other phenomena - sunburn, swelling of the skin, tissue swelling, which will appear after about 10 seconds or later. At about the same time, the person slowly begins to lose consciousness due to lack of oxygen and various internal injuries begin to accumulate. Death occurs only after about a minute or two.

8."White hole" (hypotonic) is the opposite of the black hole. According to the theory, a white hole would be an area where both energy and matter come from singularity. Previous studies have not confirmed the existence of white holes, although some researchers believe that the creation of the Universe, meaning the Big Bang, could be an example of such a phenomenon.

9.Some planets are from gas - this is what we heard at school. This group includes Saturn. Do you think, however, what would happen if we threw this planet into a giant water tank? It would float on it like a ball or at least drift, all due to the density, which in the case of Saturn is 0.687 g / cm3 while the density of water is 0.998 g / cm3.

10.Earth lives more and more people, more and more we build, more and more we litter. The matter from which everything "new" is created, but the new one is not - on Earth the ongoing recycling of atoms continues. The mass of the Earth increases only slightly what reaches it from space. About 100 tons of small meteoroids get into the Earth's atmosphere every day.

Thanks.

----------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[PL]

Witam.
Dziś chciałbym wam zaprezentować 10 faktów i ciekawostek o kosmosie. Mam nadzieję że się spodoba.

1.Przedstawiciele NASA utrzymują, że astronauci nie uprawiają seksu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej lub podczas misji wahadłowców kosmicznych. Naukowcy spekulują, że uprawianie seksu w przestrzeni może stwarzać pewne problemy, poczęcie dziecka może być niebezpieczne. Niska grawitacja może zwiększyć ryzyko pozamacicznej ciąży, a promieniowania może zwiększyć ryzyko wad wrodzonych u płodu.

2.Pełny koszt skafandra, jaki noszą kosmonauci to niecałe 11 milionów dolarów.

maxresdefault.jpg

3.Tu, na Ziemi, ciecze mają tendencję do płynięcia w dół. W stanie nieważkości jednak każda ciecz samoczynnie uformuje się w kulę. Jest to napięcie powierzchniowe, czyli to samo zjawisko, które ustala "poziom morza" na powierzchni planety. Być może wysłani na orbitę studenci wymyśliliby nowe ciekawe gry alkoholowe z wykorzystaniem tego fenomenu. Powiedzenie "stan nieważkości" nabiera zupełnie nowego znaczenia.

4.W 2004 roku astronomowie odkryli gwiazdę, której wnętrze jest tak naprawdę ogromnym diamentem. To bryła skrystalizowanego węgla o średnicy 1500 km i szacowanej wadze... 10 kwadrylionów karatów. W skali kosmicznej gwiazda znajduje się dosyć blisko nas, bo oddalona jest o 50 lat świetlnych.

50e00492c763dd18229d3356cd0b3785.jpg

5.Księżyc, jak wiemy, pozbawiony jest atmosfery. Ci, którzy postawili na nim stopę, mogą być pewni, że ich odciski pozostaną tam na miliony lat. Dopóki oczywiście w to miejsce nie trafi jakiś meteoryt lub grupka natrętnych kosmicznych turystów w przyszłości.

6.Mgławica G34.3 ma średnicę ponad 1000 razy większą niż Układ Słoneczny i otacza młodą gorącą gwiazdę, ale nie to jest najciekawsze. Bowiem głównym składnikiem chemicznym, z którego jest zbudowana jest alkohol etylowy! Naukowcy brytyjscy oszacowali, że mgławica zawiera tyle alkoholu, ile wystarczyłoby do zrobienia 200 bilionów bilionów piwa. Internauci natomiast obliczyli, że ludzkość mogłaby się tym alkoholem upijać dłużej, niż wynosi przewidywany czas istnienia Wszechświata. Jest tylko jeden problem - "gwiezdna gorzelnia" oddalona jest o 10 tysięcy lat świetlnych od Ziemi.

7.Czy astronauta przetrwa bez skafandra?
Według naukowców, którzy przeprowadzili takie symulacje, organizm będący wystawiony na działanie odkrytego kosmosu nie dozna natychmiastowych obrażeń. Mogą natomiast zaistnieć inne zjawiska - oparzenie słoneczne, opuchlizna skóry, nabrzmienie tkanek, które pojawią się po około 10 sekundach lub później. Mniej więcej w tym samym czasie człowiek zaczyna powoli tracić przytomność z powodu braku tlenu i różne obrażenia wewnętrzne poczynają się kumulować. Śmierć następuje dopiero po około minucie lub dwóch.

8."Biała dziura" (hipoterycznie) to przeciwieństwo czarnej dziury. Według teorii biała dziura miałaby być obszarem, gdzie zarówno energia, jak i materia wypływają z osobliwości. Dotychczasowe badania nie potwierdziły istnienia białych dziur, choć niektórzy badacze uważają, że powstanie Wszechświata, czyli Wielki Wybuch, mógł być w istocie przykładem takiego zjawiska

9.Niektóre planety są z gazu - to słyszeliśmy na zajęciach z przyrody. Do tej grupy zalicza się Saturn. Czy domyślasz się jednak co stałoby się, gdybyśmy wrzucili tę planetę do gigantycznego zbiornika z wodą? Unosiłaby się na niej jak piłka a przynajmniej dryfowała, a to wszystko za sprawą gęstości, która w przypadku Saturna wynosi 0,687 g/cm3 podczas gdy gęstość wody to 0,998 g/cm3.

10.Ziemię zamieszkuje coraz więcej ludzi, coraz więcej budujemy, coraz więcej śmiecimy. Materia, z której powstaje wszystko, co „nowe”, nowa jednak nie jest – na Ziemi trwa nieustający recykling atomów. Masę Ziemi zwiększa odrobinę jedynie to, co dociera do niej z przestrzeni kosmicznej. Codziennie do atmosfery ziemskiej trafia około 100 ton drobnych meteoroidów.

Dziękuję.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!