Steem Monsters Raport nr 20. Złota karta na sprzedaż.

in sp-group •  last month

Ostatnie dwa dni nie były dla mnie pomyślne i się nie szarpałem z questami, dlatego wpadłem by dzisiaj zrobić coś innego, będę informował o kartach które mogę sprzedać. Mam jedną złotą która mi od dłuższego czasu zalega i chciałbym znaleźć nabywcę. Jeśli ktoś będzie zainteresowany kartą którą przedstawię na screenie, możemy się dogadać i zejdę z ceny która jest wystawiona w markecie. Na ten moment wystawiam ją za 2.68$ czyli najtaniej ze wszystkich ofert. Jeśli ktoś ma chęć to się potargujemy.bbb.png


Źródło:


Własnoręczne screeny


giphy.gif

Dziękuje i zapraszam ponownie

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Fifi94/WrestlingWorld from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.