Steem Monsters Raport nr 17. Nic nowego

in sp-group •  last month 

silent caller.png


Hej!!! Nie mam jakoś ostatnio szczęścia do steem monsters i codziennych misji. Dwa dni z rzędu ich nie zrobiłem, za niedługo koniec sezonu więc trzeba będzie dobić do golda, kompletnie o tym zapomniałem. Choć mam jeszcze szansę wykonać dzisiaj jedno zadanie, jak mi się trafi słaba talia to nie robię i od razu golda robię. Dzisiaj nawet screena nie mam b o niby z czego jak zadań nie zrobiłem. Trzeba będzie pomyśleć nad nową formą tworzenia postów o steem monsters. Już nawet coś mi świta w głowie. I nie będzie to wcale głupi pomysł.


Source/Źródło


Oryginalne zdjęcie Steem Monsters jest tutaj


giphy.gif

Dziękuje i zapraszam ponownie

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Fifi94/WrestlingWorld from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.