Steem Monsters Raport nr 14. Satysfakcja.

in sp-group •  last month

silent caller.png


Witam!!! Dzisiaj zarwałem nockę z galą WWE. Oglądałem ją od 23.00 do 6.30 i nie zawiodłem się, choć mam mały niedosyt, ale nie dziwię się mam tak prawie zawsze po PPV. Zmęczony i nie wyspany znalazłem czas na Steem Monsters i trafiłem dzisiaj Brownie, potrzebowałem akurat jednej sztuki tej karty do ulepszenia na poziom 2. Reszta kart też mi się przyda. Zauważyłem że dodano nowe rodzaje stypulacji w pojedynkach, będzie trzeba się nauczyć układać pod nie taktykę. Tym wesołym akcentem zajadając ostatniego pieroga, żegnam was i do usłyszenia!!!


sm1.png
sm2.png


Source/Źródło


Oryginalne zdjęcie Steem Monsters jest tutaj


giphy.gif

Dziękuje i zapraszam ponownie

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @wrestlingworld! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Fifi94/WrestlingWorld from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.