Photography " Door to nature "/ Fotografia „ Drzwi do natury ”steemCreated with Sketch.

in sp-group •  4 months ago 

Photograph Title

[ENG] " Door to nature "
[PL] " Drzwi do natury "
KA0002m.jpg

Symbol:" KA0002 "

[ENG] A fairytale door built into the old tree by the chudów castle in the Silesian province.

[PL] Bajkowe drzwi wbudowane w stare drzewo przy zamku w Chudowie województwo Śląskie.

[ENG] Author: Krzysztof Mrozek

[PL] Autor: Krzysztof Mrozek

[ENG] Equipment: Nikon D7000 + Tamron 17-50 2.8

[PL] Sprzęt: Nikon D7000 + Tamron 17-50 2.8


[ENG] If you like my work, you can support me so that I can create even more valuable publications. Just press upvot, but I will also be grateful for all other forms of support:

[PL] Jeśli podoba Ci się moja twórczość, możesz mnie wesprzeć bym mógł tworzyć jeszcze wartościowsze publikacje. Wystarczy wcisnąć upvot, ale wdzięczny będę również za wszelkie inne formy wsparcia:

Bitcoin
BTC.png
ADRES: 34XuU9zxFxnTX1xrHpGTFY2erHjQCWBC7F

Litecoin
LTC.png
ADRES: LSJWpNAfVZ6btkWVJVjwwuCNuZxHhCLYXh

Etherum
ETH.png
ADRES: 0x7108a1873cf191608c63d270afa20fe9585282bf

Lisk
chart.png
ADRES: 2640670408996808454L


Daj lajka.gif

[ENG] You can also find my works at:

[PL] Moje prace znajdziesz również na:
FB - ikona.png Instagram - ikona.png

[ENG] All photos and texts published in this post are copyrighted works within the meaning of the Copyright Act, and their use, copying and publishing as your own is prohibited

[PL] Wszystkie zdjęcia i teksty opublikowane w tym poście są autorskimi pracami w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich, a ich wykorzystanie, kopiowanie i publikowanie jako własne jest zabronione

logo.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

O widzę że ktoś by na zamku w chudowie ;)

Congratulations @swiatfotoobrazow! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!