[EN] My strong night life / [PL] Moje mocne nocne przeżycie.

in sp-group •  3 months ago 

[EN] My strong night life / [PL] Moje mocne nocne przeżycie


[EN] Yesterday I went to a nearby forest to check how the pictures of the forest in the middle of the night are coming out. In intention, I had to go far into the forest, eventually I stopped practically on the edge of the forest not long after I entered it because I was intrigued by a certain place. This place was located just behind the fence of the municipal cemetery. Even though some of the street light and the graveyard candles were burning in the place, it was still very dark, so dark that I had a serious problem to set the focus point both by looking through the viewfinder and using the display on the camera's full sensitivity. That's why I had to do many exposure tests to get quite interesting results, and each attempt took about 1.5 minutes. So, improving the camera's parameters from the photo on the photo, I spent a few dozen minutes here, not more than an hour. I also had a lot of time to think about life and its end, in the end a few meters away on the other side of the fence, there were many abandoned human bodies. I was compared to our Truman Show, but in the film the main character finally found a door to leave the island that was his entire world, and here the door to leave our world is just a hole in the ground where it will rest. our bodies.[PL] Wczoraj wybrałem się do pobliskiego lasu, by sprawdzić jak wychodzą zdjęcia lasu w środku nocy. W zamiarze miałem wybrać się daleko w las, ostatecznie zatrzymałem się praktycznie na krawędzi lasu nie długo po tym jak do niego wszedłem, ponieważ zaintrygowało mnie pewne miejsce. Miejsce to znajdowało się tuż za ogrodzeniem cmentarza komunalnego. Mimo, że w miejsce to docierała część światła z ulicy oraz z palących się na cmentarzu zniczy to i tak było bardzo ciemno, na tyle ciemno, iż miałem poważny problem by ustawić punkt ostrości zarówno patrząc przez wizjer jak i używając wyświetlacza na pełnej czułości aparatu. Dlatego musiałem wykonać wiele prób naświetlania by uzyskać w miarę interesujące rezultaty, a każda próba zajmowała ok 1,5 min. Tak więc poprawiając parametry aparatu z zdjęcia na zdjęcie spędziłem w tym miejscu kilkadziesiąt minut jak nie ponad godzinę. Miałem też wiele czasu, by zastanowić się nad życiem i jego kresem, w końcu kilka metrów obok po drugiej stronie ogrodzenia, znajdowało się wiele opuszczonych ciał ludzkich. Naszło mnie takie porównanie naszego życia do tego z filmu Truman Show, tyle że w filmie główny bohater w końcu znalazł drzwi by opuścić wyspę, która stanowiła cały jego świat, a tu natomiast drzwi takie do opuszczenia naszego świata stanowi właśnie otwór w ziemi w którym spoczną nasze ciała.

[EN] It was about 2:00 at night when I heard that something is moving nearby through the forest. As it was very dark I could not see what it was and where it was moving, I was only sentenced to the sense of hearing. It is amazing how human imagination works in such conditions. The mind immediately throws out all the terrible images and creates a sense of danger. However, I was too close to getting the final result to withdraw. All the time I stayed in this place I kept invisibility to the surroundings, that is, I tried not to generate noise or light. That is why I tried not to be afraid of what is going on in the depths of the forest, because I expected that he would not see me anyway, so I am safe. In the end it turned out that it is difficult to give what a man sees in the forest at night, the more like the night where the sky is cloudy and the forest is not even illuminated by the moon. If we are good at the photo, the forest is clearly visible on it, the problem is that the person watching such a picture will not know that the picture was taken at night and certainly will not feel the climate. That's why I tried to get such a result that the details of the forest can be seen in the picture, while giving the recipient of photography a sense of the night. The final effect is presented below.[PL]Była godzina ok 2:00 w nocy kiedy usłyszałem, że coś przemieszcza się nieopodal przez las. Jako iż było bardzo ciemno nie byłem w stanie zobaczyć co to i gdzie to się przemieszcza, byłem skazany jedynie na zmysł słuchu. To niesamowite jak w takich warunkach pracuje ludzka wyobraźnia. Umysł od razu wyrzuca wszystkie straszliwe wyobrażenia i tworzy poczucie zagrożenia. Ja jednak byłem zbyt blisko uzyskania finalnego rezultatu by się wycofać. Przez cały czas jak przebywałem w tym miejscu zachowywałem niewidzialność dla otoczenia, to znaczy starałem się nie generować hałasu czy światła. Dlatego starałem się nie obawiać się tego co chodzi w głębi lasu, ponieważ spodziewałem się, że i tak mnie nie dostrzeże, a więc nic mi nie grozi. Ostatecznie okazało się, że ciężko jest oddać to co widzi człowiek nocą w lesie, tym bardziej takiej nocy jak ta gdzie niebo jest zachmurzone a lasu nie rozświetla nawet księżyc. Jeżeli dobrze naświetlimy zdjęcie to widać na nim bardzo jasno las, problem w tym, że osoba oglądająca takie zdjęcie w życiu nie domyśli się, że to zdjęcie robione było w nocy a już z pewnością nie poczuje tego klimatu. Dlatego starałem się uzyskać taki rezultat, by było na zdjęciu widać detale lasu, równocześnie dając odbiorcy fotografii poczucie nocy. Ostateczny efekt przedstawiam poniżej.


KNP0034m.jpg

Symbol:" KNP0034 "

Title: [ENG] At the Edge of Life and Death.

Tytuł: [PL] Na Skraju Życia i Śmierci.

Title: [ENG] A night photograph of the Halembski Forest and the municipal cemetery in Ruda Śląska.

Tytuł: [PL] Nocne zdjęcie lasu halembskiego i cmentarza komunalnego w Rudzie Śląskiej.

[ENG] Author: Krzysztof Mrozek

[PL] Autor: Krzysztof Mrozek

[ENG] Equipment: Nikon D7000 + Tamron 17-50 2.8

[PL] Sprzęt: Nikon D7000 + Tamron 17-50 2.8

[EN] Then I decided to turn 180 degrees, and use the camera's pre-set settings to capture another part of the place. By adjusting the tripod and activating the trigger, I behaved extremely quietly and even covered the flashing light from the self-timer, so as not to provoke what was going on, not far from the forest. At some point, something walking in the forest probably felt my fragrance and moved in my direction. I heard the ground booming, more and more dynamically and more clearly indicating that something is coming fast, running straight at me. Thick thickets and darkness did not allow me to assess the situation and the threat, being very close to it, something made a clear strong voice. It was a grunt of a boar, which, horribly chattering, kept coming in my direction. I did not know if he was running from a peaceful mood, curious to check what he felt or running with aggression and he would attack me immediately by sending me by the fence to the rest of the dead. At this moment, I must admit that fear in me won by what I decided not to wait to see the intentions of a wild boar, only to take care of my safety. But how to protect yourself from the wild boar running through the brush, which you can not even see but hear. I accumulated enormous aggression and strength, which I then emitted with my full power in the form of a strong voice wave, imitating something like the growling of a bear. It helped, the boar stopped immediately and withdrew a little. After a moment, however, how he would be shaken and he did not believe what happened because he continued to approach. Then, with all my might, I shouted aggressively in his direction the word NO , after which the boar began to run into the depths of the forest like a rocket. We managed to get out of the situation in full, but the emotions were accompanied by a clean departure. Below I present a shot that I made when a wild boar moved in my direction. If he did not stop, he would run out of the overgrowth visible on the left side of the frame.[PL] Następnie postanowiłem obrócić się o 180 stopni, i wykorzystać wypracowane ustawienia aparatu do ujęcia innego fragmentu tego miejsca. Przestawiając statyw i uruchomiając wyzwalacz, zachowywałem się maksymalnie cicho i nawet przysłaniałem mrugające światło z samowyzwalacza, by nie prowokować tego co chodziło ciągle nie opodal w lesie. W pewnym momencie, to coś chodzące po lesie prawdopodobnie poczuło mój zapach i ruszyło w mym kierunku. Słyszałem jak dudni ziemia, coraz dynamiczniej i wyraźniej co wskazywało na to, że to coś szybo zbliża się, biegnie wprost na mnie. Gęste zarośla i ciemność nie pozwoliły mi ocenić sytuacji i zagrożenia, będąc już bardzo blisko to coś wydało wyraźny mocny głos. Było to krząknięcie dzika, który przeraźliwie krząkając ciągle zbliżał się w mym kierunku. Nie wiedziałem, czy biegnie z pokojowym nastroju ,zaciekawiony sprawdzić co poczuł, czy też biegnie z agresją i zaraz zaatakuje wysyłając mnie za płot do reszty nieboszczyków. W tym momencie, muszę przyznać, że strach we mnie zwyciężył przez co postanowiłem nie czekać by się przekonać o zamiarach dzika, tylko zadbać o swe bezpieczeństwo. Ale jak tu ochronić się przed pędzącym przez zarośla dzikiem, którego nawet nie widać a jedynie słychać. Skumulowałem w sobie ogromną agresję i siłę, którą następnie wyemitowałem pełną mocą z siebie w postaci silnej fali głosowej, imitująca coś w stylu warczenie niedźwiedzia. Pomogło, dzik od razu się zatrzymał i nieco wycofał. Po chwili jednak jak by się otrząsł i sam nie wierzył, co się wydarzyło, ponieważ zaczął nadal podchodzić. Wtedy z całych sił agresywnie krzyknąłem w jego kierunku słowo NIE, po którym dzik zaczął uciekać w głąb lasu niczym wystrzelony z rakiety. Udało się wyjść z zastanej sytuacji w całości, jednak emocje temu towarzyszyły to czysty odlot. Poniżej prezentuję ujęcie, które wykonywałem kiedy, ruszył w mym kierunku dzik. Gdyby się nie zatrzymał wybiegł by z zarosłi widocznych po lewej stronie kadru.


KNP0035m.jpg

Symbol:" KNP0035 "

Title: [ENG] Halembska Jungla.

Tytuł: [PL] Halembska Dżungla.

Title: [ENG] A night photograph of the Halembski forest in Ruda Śląska.

Tytuł: [PL] Nocne zdjęcie lasu halembskiego w Ruda Śląska.

[ENG] Author: Krzysztof Mrozek

[PL] Autor: Krzysztof Mrozek

[ENG] Equipment: Nikon D7000 + Tamron 17-50 2.8

[PL] Sprzęt: Nikon D7000 + Tamron 17-50 2.8


[ENG] If you like my work, you can support me so that I can create even more valuable publications. Just press upvot, but I will also be grateful for all other forms of support:

[PL] Jeśli podoba Ci się moja twórczość, możesz mnie wesprzeć bym mógł tworzyć jeszcze wartościowsze publikacje. Wystarczy wcisnąć upvot, ale wdzięczny będę również za wszelkie inne formy wsparcia:

Bitcoin
BTC.png
ADRES: 34XuU9zxFxnTX1xrHpGTFY2erHjQCWBC7F

Litecoin
LTC.png
ADRES: LSJWpNAfVZ6btkWVJVjwwuCNuZxHhCLYXh

Etherum
ETH.png
ADRES: 0x7108a1873cf191608c63d270afa20fe9585282bf

Lisk
chart.png
ADRES: 2640670408996808454L


Daj lajka.gif

[ENG] You can also find my works at:

[PL] Moje prace znajdziesz również na:
FB - ikona.png Instagram - ikona.png

[ENG] All photos and texts published in this post are copyrighted works within the meaning of the Copyright Act, and their use, copying and publishing as your own is prohibited

[PL] Wszystkie zdjęcia i teksty opublikowane w tym poście są autorskimi pracami w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich, a ich wykorzystanie, kopiowanie i publikowanie jako własne jest zabronione

logo.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!