Moneta-nekrolog ;-)

in sp-group •  20 days ago
Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam kolejną ciekawą monetę - jest to 1/8 talara czyli tzw. pół-ort Księstwa Legnicko-Brzesko-Wołowskiego, wybity przez księcia Jana III Brzeskiego w 1659 roku, na pamiątkę śmierci i pogrzebu jego pierwszej żony, Zofii Katarzyny Podiebrad, księżnej brzesko-legnickiej:


Sophia Catharina Duciss Siles Lign Breg


Nata 1602 D 2 SEPT, Nupta 1638 D 22 FEBR Denata 1659 D 21 MART
Einhalbreichsort
czyli w wolnym tłumaczeniu: Zofia Katarzyna, księżna śląska, legnicko-brzeska, urodzona 2 września 1602 roku, poślubiona 22 lutego 1638 roku, zmarła 21 marca 1659 roku.
Dokładna legenda:
(Av.) SOPHIA CATHARINA DUCISS(a) SILES(iae) LIGN(icensis) BREG(ensis) („Zofia Katarzyna księżna Śląska, legnicka, brzeska“), (Rv.) PENULTIMA E STIRPE DUC(um) MON-STERB(ergensium) OLSN(ensium) COMIT(um) GLAC(ensium); w polu: NATA / A(nn)O I60I D(ie) 2 SEPT(embris) / NUPTA / I638 D(ie) 22 FEBR(uarii) / DENATA / I659 D(ie) 2I MART(ii) / EIN HALB REICHS / ORTH („ostatnia z rodu książąt ziębickich, oleśnickich i hrabiów kłodzkich, urodzona roku 1601, dnia 2 września, zamężna 1638, dnia 22 lutego, zmarła 1659 dnia 21 marca“)
To bardzo ciekawy przykład wczesnej monety okolicznościowej - wprawdzie można nią było płacić, określono jej nominał, ale była to emisja wybitnie pamiątkowa, nie przeznaczona do normalnego obiegu - tego typu monety wręczano uczestnikom pogrzebu i były one swego rodzaju nekrologiem. Nakłady tego typu monet były relatywnie niewielkie, stąd dzisiaj stanowią one zazwyczaj dużą rzadkość.
Moneta ta jest zaliczana do obszaru zainteresowania polskiej numizmatyki, bowiem wybito ją na Śląsku, w Brzegu, będącym we władaniu bocznej linii Piastów (w tym wypadku linii legnickiej, która wygasła w 1675 roku wraz ze śmiercią Jerzego Wilhelma).

*

bannerek.jpgPosted from my blog with SteemPress : https://blog.starepapiery.com/moneta-nekrolog/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pibyk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hi @pibyk!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 4.017 which ranks you at #3580 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 1 places in the last three days (old rank 3579).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 218 contributions, your post is ranked at #183.

Evaluation of your UA score:
  • Some people are already following you, keep going!
  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 10.78% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

Może jakaś seria o monetach złotych bulionowych? Coś na wagę:)

·

A co? Chcesz kupić parę kilo? 😉

Zastanowię się - nie mam serca do takich błyskotek, ale coś o nich napisać mogę.