You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nieszablonowa forma pokazania podstawowych dylematów moralnych: "ink" recenzja

in #sp-group3 years ago

Nie słyszałem o tym filmie, a widzę, że jest względnie nowy. Z pewnością sprawdzę, trafił na listę "do zobaczenia" na FilmWebie :)

Sort:  

Polecam obejrzeć film w samotności i najlepiej późnym wieczorem.
Uważam tak ponieważ wydaje mi się, że gdybym osobiście obejrzał film ze znajomymi przy paczce chipsów to byłbym w tej drugiej grupie ludzie i uznał film za mega tandetę.

Zapomniałbym.... oczywiście, gdy film obejrzysz mam nadzieję podzielisz się tutaj opinia o nim.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 29934.70
ETH 2038.70
USDT 1.00
SBD 2.60