Kalendarium Muzyczne - 4 lutego

in sp-group •  17 days ago

image.png4 lutego 1963 roku urodził się Kevin Wasserman, gitarzysta, członek zespołu The Offspring.Grupa punkrockowa założona w 1984 roku, na początku swojej działalności zespół nosił nazwę "Manic Subsidal" która z czasem została zmieniona na "The Offspring". Debiutancki album grupy został wydany w 1989 roku na płycie winylowej i kasecie która jest teraz cennym nabytkiem ponieważ jest ją ciężko trafić w sprzedaży.

Po ukazaniu się trzeciego albumu "Smash" w 1994 roku zespół odniusł światowy sukces, album sprzedał się w ponad 11 mln. sztuk na całym świecie. Na albumie znajduje się jeden z największych hitów grupy "Self Esteem".

Kolejnym wielkim sukcesem był piąty album "Americana" wydany w 1998 roku który rozszedł się w ponad 10 mln. kopii i był to największy komercyjny sukces grupy. Znajdujący się na albumie utwór "Pretty Fly" był krytykowany zarzucano mu plagiat utworu "Ob-La-Di, Ob-La-Da” Beatlesów". Album zdobył kilka nagród MTV m.in. za najlepszą piosenkę rockową a tytułowy utwór "Americana" został wykorzystany w filmie dokumentalnym "Zabawy z bronią".

Po wielu plotkach na temat zespołu o zawieszeniu działalności w 2000 roku ukazał się kolejny album "Conspiracy of One" z gościnnym udziałem rapera Redmana. Pierwszy singel "Original Prankster" spotkał się z falą krytyki w śród fanów grupy. Album różnił się od poprzednich płyt grupy m.in. zostały wykorzystane scratchy co jest często stosowane w utworach z gatunku hip-hop oraz wykorzystanie elektronicznej perkusji.


The Offspring - Pretty Fly (For a White Guy)


image.pngzdjęcie pobrano


Pomoc - eskarock, rmf.fm oraz wikipedia

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @andzi76! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 1000

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by andzi76 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.