Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

lubię medytować. Proszę nieśmiało o przykłady paradoksalnie brzmiących twierdzeń wartych rozważenia. Przysiąścia.