Nareszcie rząd zajął się tą sprawą!

in reakcja •  6 months ago

Trzeba było aż 3 lat rządów dobrej zmiany, żeby rząd ukrócił panującą samowolę...
...kół gospodyń wiejskich.


(zdjęcie poglądowe)
Czy nowa ustawa ukróci wreszcie gospodyniom wiejskim robienie tego co się żywnie podoba?

Nasi rządzący mają tak ogromne serce, że nie potrafią odmówić sobie zajęcia się problem każdej grupy społecznej w tym kraju.
Dzięki ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku wiemy, że:
"Art. 2
Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich...

Art. 3.

  1. Koła gospodyń wiejskich mogą współpracować i współdziałać ze sobą w zakresie realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 3, w tym celu mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich.

  2. Związek kół gospodyń wiejskich może być utworzony z inicjatywy co najmniej dwóch kół gospodyń wiejskich, które zadeklarują członkostwo w związku w drodze uchwały podjętej przez zebrania członków tych kół."

Ale uwaga!!!

"Art. 4.

  1. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.

  2. Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi. Koła mogą wykonywać zadania, o których mowa w art. 2 ust. 3, także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

  3. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.

  4. Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

  5. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.

  6. Szczegółowe zasady i warunki wstępowania do i występowania z kół gospodyń wiejskich określają statuty kół. Statut może przewidywać dodatkowe wymogi dla członków koła."

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2856_u.htm

Czyż to nie jest piękne? Ta podaż legislacyjna, to pamiętanie o wszystkich, tak by każdy dostał wytyczne od państwa, czymkolwiek by się nie zajmował.
Mam nadzieję, że w każdej gminie powstaną teraz dodatkowe wakaty dla kontrolerów kół gospodyń wiejskich, bo gdyby tego nikt nie pilnował, gdyby prawo było martwe, to przecież państwo by się ośmieszyło, a wraz z nim rządzący.
Czyż nie tak?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
http://wiescirolnicze.pl/media/pliki/68/8f/688f189cb31ae745fe404341ef0d5ec8.pdf

Congratulations @prawdawtvmowili! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Jakie sądy będą rozstrzygać spory? Np które koło było pierwsze? Do kogo zgłaszać osoby należące do koła ale mieszkające we wsiach spoza działalności koła albo nie daj Bóg osoby miastowe?

·

Też mnie to wszystko frapuje i doszedłem do wniosku, że biorę się za pastę, hipotetyczną historię kół gospodyń wiejskich, która wypróbuje wszystkie warianty. :) Mam już kilka pomysłów.