You are viewing a single comment's thread from:

RE: Cripto iniciante: Informação Útil(?) #3 - Colocar dinheiro ou retirar dinheiro pelo método P2P - parte II [recomendação]

in #pt3 years ago

Olá, @paulo.sar:
Este perfil percura posts de calidade relacionados co concepto da galeguia e a equipa de curación decidiu destacar este teu post na publicación [O Garimpo: BTC e BlocoChain 8 / Fevereiro
Obrigadas pola túa contribución.
Votado e re-steemed


Votando esta notificación axudasnos a manter este servizo de curación.

reinado.gif

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10976.51
ETH 383.02
USDT 1.00
SBD 0.98