Cầu nguyện và săn mồisteemCreated with Sketch.

in #predator9 months ago

Chuột: * Ăn phô mai

Mèo: Bữa ăn tối cuối cùng!

Chuột: * Ăn phô mai

Cát: Hà! Tôi muốn vồ lấy bạn!

Chuột: * Ăn phô mai

Cát: * Chém!

Mèo: * Cắn!

Mèo: * Đá!

Mèo: * Xương sườn Karate

Chuột: * quay đầu

Mèo: *

Chuột: * Ăn mèo

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.02
BTC 11766.21
ETH 428.80
SBD 1.05