Sort:  

Oj. Dziękuję bardzo za wyłapanie błędu, poprawiłem :)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12970.84
ETH 413.05
USDT 1.00
SBD 1.01