Czy technologia jest zła?

in #polish2 years ago

Technologia jest dobra i zła, w zależności od tego, kto ją wykonuje i po co ją wykonuję. No, nawet najlepsi mogą coś w swojej pracy przeoczyć. Wszystko ma swoje wady i zalety. Gdy używamy jakiejś technologii, to czasami dopiero po latach okazuje się, że twórca się w czymś pomylił. No i miał prawo. Każdy ma prawo się pomylić.

Jako ludzie tworzymy, ale też popełniamy błędy i na nich się uczymy. To znaczy, dobrze podchodzić do urządzeń z dystansem i rozumieć, że ideały nie istnieją. Nie można założyć, że urządzenie jest w pełni bezpieczne, czy też w pełni niebezpieczne. Jeśli się nie zbada sprawy dogłębniej, na przykład za pomocą badań naukowych.

Wiara w samo słowo dane nam przez kogoś, nie do końca wystarczy. Szczególnie w sprawach naukowych. Jeśli nie mamy możliwości badań nad tym, pozwólmy sobie na odrobinę zdrowej nieufności. Co nie oznacza, że mamy czegoś, nie używać w ogóle. Raczej używać rozsądnie.

To tylko element, który w razie konieczności może być czynnikiem zapalenia się w głowie lampki. Gdy go nie ma, gdy nie ma zdrowej nieufności, a jest jedynie bierność, to i lampka bez czynnika się nie zapali. Im dalej nam do przewidzenia jakiegoś niebezpieczeństwa, tym większe „Kuku“.

Wyobraź sobie dwoje przeciwstawnych gości:

Jacek buduje duży statek kosmiczny, żeby w razie jakiejś katastrofy ziemskiej uratować jak najwięcej ludzi…

Artur też buduje statek kosmiczny, ale jego celem nie jest ratowanie ludzi, jego celem jest zniszczenie wiosek i miast, wraz z ludźmi, w nich mieszkających…

No więc, skoro są dobrzy i źli ludzie, to obu grupom zdarza się nad „czymś” pracować. Tylko… Zazwyczaj zły człowiek, nie przyznaje się do swoich prawdziwych zamiarów. Co cechuje złego człowieka?

Krnąbrność

Podstępność

Zazdrość

Nienawiść

Chciwość

I tak dalej…

Wniosek?

Bądźmy czujni.

Zdjęcie pochodzi z pixabay.com

Sort:  

!tipuvote 0.4 hide

Congratulations @zdrowienatak! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.13
JST 0.146
BTC 59727.47
ETH 2136.85
BNB 522.77
SBD 8.63