Analiza projektowa kryptowalut – HackerOne

in polish •  2 months ago 

Cześć witam Was w kolejnej części serii Analiza projektowa kryptowalut w której to wytłumaczę Wam czego możecie się dowiedzieć z serwisu HackerOne.

Materiał ten jest elementem wyjaśniającym z jakich zasobów będziemy korzystać w celu analizowania tego co dzieje się kodzie źródłowym danego projektu związanego z kryptowalutami i w jaki sposób może to wpłynąć na jego dalszy rozwój.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @tkow! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!