Steem Monsters - Daily Quest #3

in polish •  4 months ago 

Witajcie drodzy Steemianie, przychodzę do Was z porcją nagród, które otrzymałem podczas rozgrywek w Steem Monsters. Przyszło mi dzisiaj grać białymi. Ostatnimi czasy ulepszyłem ich, żeby mieć jakieś szanse w lidze Gold. Jak widać opłacało się :)


5.PNG

Nazwa kartyŻywiołWartość [USD]
Silvershield ArchersLife0.04
Goblin Mech (Gold)Neutral0.56
Sea GenieWater0.02
Wood NymphEarth0.07
Goblin MechNeutral0.04
Undead MinotaurDeath0.05

W końcu złota karta! Co prawda pójdzie na sprzedasz :> ale zawsze to jakaś satysfakcja. Zostawię sobie standardowego Mech'a a reszta leci na market.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zloty mech. Super!

Posted using Partiko Android

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Nervi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.