Steem Monsters - Daily Quest #2

in polish •  5 months ago 

Witajcie drodzy Steemianie, przychodzę do Was z porcją nagród, które otrzymałem podczas rozgrywek w Steem Monsters. Dzisiejsze zadanie wykonałem z wielką przyjemnością. 5 eliminacji czarnymi. To mój ulubiony żywioł.


4.PNG

Nazwa kartyŻywiołWartość [USD]
Wood NymphEarth0.07
Creeping OozeNeutral0.05
Silvershield ArchersLife0.04
Mushroom SeerEarth0.03
Highland ArcherNeutral0.03
Sea MonsterWater0.06

Szczerze mówiąc nie jest źle. Dalej będę upgrade'ować Creeping Ooze, pożyteczna jest ta karta. Reszta pewnie pójdzie na wymianę lub sprzedaż.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Nervi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.