Steem Monsters - Daily Quest #17

in #polish4 years ago

Witajcie drodzy Steemianie, przychodzę do Was z porcją nagród, które otrzymałem podczas rozgrywek w Steem Monsters.


3.PNG

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20250.42
ETH 1352.83
USDT 1.00
SBD 2.50