Steem Monsters - Daily Quest #10

in #polish4 years ago

Witajcie drodzy Steemianie, przychodzę do Was z porcją nagród, które otrzymałem podczas rozgrywek w Steem Monsters. Dzisiaj przyszło mi walczyć czerwonymi, niestety. Co prawda posiadają boosta do ataku wręcz ale mimo wszystko nie polubiłem się z nimi za bardzo.


6.PNG

Poza Goblin'em i Wood Nymph wszystko pójdzie na sprzedasz.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Nervi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.024
BTC 18771.85
ETH 1284.06
USDT 1.00
SBD 2.43