Steem Monsters - Daily Quest #1

in polish •  4 months ago 

Witajcie drodzy Steemianie, przychodzę do Was z porcją nagród, które otrzymałem podczas rozgrywek w Steem Monsters. Moim dzisiejszym zadanie było wygranie pięciu walk grając zielonymi. Nie do końca lubię nimi grać. Po utracie ponad 200 punktów w końcu udało się zrobić misję :)


3.PNG

Nazwa kartyŻywiołWartość [USD]
Silvershield ArchersLife0.05
Highland ArcherNeutral0.02
Creeping OozeNeutral0.05
Javelin ThrowerEarth0.3
Creeping OozeNeutral0.05
Pirate ArcherWater0.18

Ten zestaw poza Creeping Ooze pójdzie cały na sprzedaż. Dobiję tego słodkiego potworka na piąty poziom i dam sobie z nim spokój.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Za ile lucznik i Jervin z earth? Jak taniej niz na peak market to wezme

Posted using Partiko Android

·

Javelin już nie posiadam natomiast został u mnie Silvershield Archers 1BCX i Highland Archer 16BCX

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Nervi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.