Piorun mie czasnył / Lightning hit me

in polish •  2 years ago  (edited)

Skuli tego mom tako szpetno mina...

That's why I have such an ugly face...

ss.jpg

photographer: @fraktale

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I just upvoted You! (Reply "STOP" to stop automatic upvotes). Do społeczności: Jeżeli uważasz że głos został przyznany niesłusznie, przedstaw krótkie uzasadnienie w odpowiedzi do tego komentarza.