You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fundamentalne błędy prof. Szahaja - polemika

in #polish3 years ago (edited)

Świetna polemika. Profesor jak to mówią wg mnie "zaorał się sam" i czułem się naprawdę zażenowany jak to czytałem, że ktoś z tytułem profesora tak płytko i błędnie potraktował temat. Jako libertarianim wiem, że libertarianizm można dobrze i celnie skrytykować, wcale nie trzeba uciekać się do jakichś urojonych porównań... Reestem

Coin Marketplace

STEEM 0.97
TRX 0.13
JST 0.140
BTC 56090.77
ETH 2325.06
BNB 594.27
SBD 7.88