You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ja,moje gospodarstwo i jego upadek

in #polish4 years ago

Ty wiesz co, Fifi?
fajnie opowiadasz.
niby się śmieję, bo masz swój styl opowieści, przy którym płaczę ze śmiechu,
ale jednocześnie jest - w tym co piszesz - mnóstwo ciepła, sentymentu, pamięci o dziadkach, fajnej atmosfery miejsc, które sama też pamiętam z wakacji na wsi u mojej rodziny..

lubię to 💜

(a u KURACH chce jeszcze! strasznie mnie bawią te stworzenia 😆)

Sort:  

Dzięki!!! Temat kur już chyba wyczerpałem. Nie przypominam sobie nic więcej śmiesznego z nimi.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28469.23
ETH 1823.64
USDT 1.00
SBD 2.76