STOP SEKSUALIZACJI DZIECI! StopLGBT

in polish •  4 months ago 

stop-lgbt2-1024x633.jpg

Brońmy kobiety i ich nienarodzone dzieci w ONZ!

Oto petycja przeciwko wprowadzeniu zasad edukowania dzieci w polskich szkołach o indetyfikowaniu się z tożsamością płciową oraz o ideologii gender, zgodnie z kartą LGBT.

Mam nadzieję, że głos obywateli chociaż w tym przypadku dotrze do wątpliwych władz naszego państwa.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @polskiarrow! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 100

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!