Zasady bloga

in polish •  5 months ago 

Drodzy czytelnicy,

jako, że publikuje na blogu informacje na temat giełdy, inwestycji co wiąże się bezpośrednio z pieniędzmi i emocjami z nimi związanymi proszę o zapoznanie się z poniższymi uwagami.
Od tego momentu w stopce każdego posta na stronie będę dodawał krótką notkę z linkiem do tego artykułu.

Prezentowane na blogu transakcje są rzeczywistymi transakcjami, które przeprowadzam na własnym portfelu. Ryzykuje własnymi pieniędzmi i ryzyko które ponoszę jest świadome oraz w pełni przez ze mnie akceptowalne. Jako, że wszyscy jesteśmy ludźmi, to pomyłki nam się zdarzają. Co oznacza, że kopiując moje ruchy giełdowe można stracić kapitał. Każdy przed kupnem, sprzedażą papierów wartościowych powinien przeprowadzić własną analizę.

Wszelkie publikacje zamieszczone na stronie www.pasywnyinwestor.eu powstały w oparciu o wiarygodne dostępne informacje, lecz ich trafność nie może być gwarantowana. Przedstawione opinie mogą się dezaktualizować, a ich autor nie jest zobowiązany do ich uaktualniania.
Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianym rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszej analizy. Czytelnik musi być świadomy, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji inwestycyjnych.


Posted from my blog with SteemPress : https://www.pasywnyinwestor.eu/zasady-bloga/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @pasywnyinwestor! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!