You are viewing a single comment's thread from:

RE: [EN] "Steemit vs. Taxes" by Beata Marek from Cyberlaw.pl - guest entry. [PL] Wpis gościnny Beaty Marek na temat rozliczania dochodów uzyskanych w serwisie Steemit

in #polish3 years ago

Oczywiście że to jest złodziejstwo więc nie daj się okraść i sprzedaj za gotówkę bo to najprostsze rozwiązanie, żeby złodziei wykiwać.

Sort:  

Nie jeszcze nie sprzedaje moich monet,jeszcze niech pracują

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 18523.91
ETH 587.79
SBD 1.17