#05 Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial. Argumenty.

in #polish2 years ago

I po świętach!
A matura coraz bliżej, choć nie wiadomo właściwie kiedy. Pewnie i tu (na Steemit) zaglądają tegoroczni maturzyści. Jeśli uznacie, że jest to materiał wartościowy, nie krępujcie się, polecajcie innym potrzebującym.
A więc znów umieszczam Wam link do jukolejnego odcinka. Tym razem Pani B. tłumaczy jak ważna podczas pisania (lub odpowiadania) jest właściwa argumentacja i jak uzyskać za nią najwyższą ilość punktów na maturze.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21456.28
ETH 1706.34
USDT 1.00
SBD 2.89