You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czwarty dzień na steemit, reakcje znajomych

in #polish3 years ago

Podeślij swojemu znajomemu z kolei ten artykuł:

takie coś dla niego jest ryzykiem :D

Steem to obecnie jedyna kryptowaluta (jakiej jestem świadom), której można stać się częścią ekosystemu... bez żadnego ryzyka właśnie :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10976.51
ETH 383.02
USDT 1.00
SBD 0.98