Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

The ambitious Albert Einstein challenges centuries of scientific thought with his new controversial idea, the General Theory of Relativity...

Dlatego każdy dzień powinien być nowym doświadczeniem, oddzielnym rozdziałem, nowym etapem naszego życia.
Odkrywanie świata i dzielenie się nim z ludźmi to wielki dar .
To my kreujemy naszą rzeczywistość i od nas zależy jak inni ją będą odbierać prze pryzmat naszych dokonań .