Księżyc i pływy morskie

in polish •  8 months ago  (edited)
W poprzednim tekście pogawędziliśmy sobie o "ciemnej stronie Księżyca" i coś tam szeleściłem o wpływie Księżyca podobnie jak Słońca na życie na naszej planecie Ziemi.

Tu pojawia się zjawisko pływów morskich.

Około 150 r. p.n.e Seleukosa z Seleucji poraz pierwszy opisał to zjawisko. O pływach wspominał również Galileusz a Izaak Newton opisał zjawisko pływów morskich w swoim dziele „Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica”.

Pływy morskie możemy zdefiniować jako regularnie powtarzające się podnoszenie (przypływ) i opadanie (odpływ) poziomu wody w oceanie.

Co z tym wspólnego ma Księżyc? Otóż ruch obrotowy Ziemi powoduje proces zmiany siły przyciągania Księżyca i Słońca ( tzw. siły pływowej)

Najsilniejsze pływy morskie - syzygijne występują w sytuacji gdy Słońce, Ziemia i Księżyc znajdą się w linii prostej. Księżyc jest wtedy w fazie nowiu - znajduje się w linii pomiędzy Ziemią i Słońcem. Lub w fazie pełni - Ziemia jest wtedy w linii pomiędzy Księżycem i Słońcem.

Najsłabsze pływy morskie - pływy kwadraturowe występują w sytuacji kiedy Słonce , Ziemia i Księżyc nie są ustawione w linii prostej i ich siły przyciągania nie sumują się.

To zjawisko przebiega w 4 fazach

- przypływ - w przeciągu kilku godzin poziom wody podnosi się

- woda osiąga najwyższy poziom

- odpływ - w przeciągu kilku godzin poziom wody opada

- woda osiąga najniższy poziom

Pływy morskie występują cyklicznie a na podstawie ich obserwacji w różnych rejonach wybrzeża tworzy się tzw. tablice pływów ( Tide Tables ) zestawienia danych wykorzystywane w programach komputerowych wspierających żeglugę.

Pływy morskie poza okresowymi zmianami poziomu wody powodują również powstawanie prądów pływowych nazywanych również prądami oscylacyjnymi. Znajomość zmian poziomu wody i prądów oscylacyjne na duże znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej.

Średnio czas między kolejnymi przypływami wynosi 12 godzin i 27 minut. To czas kiedy zamieszkujący wybrzeże ludzie, zwierzęta i ptactwo mogą korzystać z odsłoniętych przez odpływ części wybrzeża pozyskując z nich pożywienie. Małże, skorupiaki czy też ryby uwiezione przez odpływ w płytkich basenach i szczelinach międzyskalnych to łatwy łup.

Zjawisko przypływu wykorzystywane jest również do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach pływowych ale to już całkiem inna historia.

Jak widzicie wpływ Księżyca na życie na Ziemi jest widoczny gołym, nieuzbrojonym okiem a to jeszcze nie wszystko ... :)

Bibliografia - Wikipedia

Foto - Wikimedia, Pixabay
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @moonwind! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!