Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I jak tu nie kochać ...................

·
  ·  last year (edited)

Wszystkie jak małe to kochane ;)

·
·

Z dziećmi tak samo jak ze zwierzakami (małe kochane a jak duże to.......)