You are viewing a single comment's thread from:

RE: Chochliki i greckie Boże Narodzenie.

in #polish5 years ago

Dziś właśnie miałem inwazję kalikandzaros u mnie. Stłukli mi patałachy jedne szklankę i talerz.
Żona się cieszy, bo pewnie będzie nowy serwis... :)

Sort:  

Połóż sito przed drzwiami greckim sposobem ;) chyba że planujesz remont po Nowym Roku :P

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28714.48
ETH 1806.70
USDT 1.00
SBD 2.83