Dziś Dzień Mężczyzn

in polish •  4 months ago 

Dzień Mężczyzn.jpeg

Z Dniem Mężczyzn zrobiło się trochę zamieszania, bo w Polsce za jego datę przyjęło się uznawać 10 marca, podczas gdy w innych krajach jest to 19 listopada. W dodatku pozostał jeszcze słynny Dzień Chłopaka z 30 września. I co teraz?

Myślę, że skoro jesteśmy Polakami powinnyśmy obchodzić Dzień Mężczyzn 10 marca. Z kolei Dzień Chłopaka jest bardziej dla młodzieży. Aczkolwiek jeśli jakieś Panie czują się jeszcze pogubione w tym wszystkim, informuję, że mnie możecie składać życzenia kiedy chcecie. :D

W każdym razie Panowie,

Z okazji Dnia Mężczyzn życzę wam zdrowia, udanych związków, sukcesów w pracy i w życiu codziennym. Dużo kasy, powodzenia u kobiet i spełniania marzeń. A sobie życzę dodatkowo, żeby mój Steem Power rósł jak na drożdżach. :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ludomir! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 70 posts. Your next target is to reach 80 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @ludomir! You received a personal award!

DrugWars Early Access
Thank you for taking part in the early access of Drugwars.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!