Kto z #polish ma najwięcej obserwujących? (Podsumowanie 2018)

in #polish3 years ago

st foll.png

Zestawienie (nie wszystkich) autorów wpisów na #polish i delegatów w 2018r.

Tabela:

tab1.png
tab2.png
tab 3.png

Puste miejsce = użytkownik dołączył w trakcie roku lub brak danych.

Najwięcej nowych obserwujących w 2018 r. zebrali:

nowi1.png
nowi 2.png

Zaległe podsumowanie września:

Najlepsza dziesiątka:

top10.png

Grupa pościgowa:

pos1.png
pos2.png

Kto uzbierał najwięcej nowych obserwujących we wrześniu?

now paz 1.png
now paz 2.png

Regularne, comiesięczne statystyki możecie znaleźć u @jacekw "Przekrój społeczności #polish."

Zdjęcia: https://pixabay.com

Miłego dnia.

Sort:  

Nie masz tu wszystkich :(

Hello @kryptojanusz! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Congratulations @kryptojanusz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54727.38
ETH 4138.41
BNB 597.55
SBD 7.04