You are viewing a single comment's thread from:

RE: #Zielnik: Wniebowzięcie

in #polish3 years ago

Zwyczja ten jak każda inna Piękna ceremonia w chrześcijaństwie, wywodzi się jak zwykle z tradycji Słowiańskich i wyglądał dokładnie tak samo. Zbierano wiązki ziół które przewiązywano łykiem lipowym a następnie święcono ;] Tak skomponowana wiązka miała służyć potem w celach leczniczych zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt ;]

Sort:  

No tak, jest pewna ciągłość z tradycjami pogańskimi (dlatego wspominam o Dożynkach, mocno obrzędowe święto słowiańskie). Ale tutaj mamy jednak specyficzny kontekst religijny, dogmatyczny. Nie chciałam wchodzić za mocno w genezę, odgrzebywanie korzeni współczesnych, jeszcze dychających zwyczajów i tradycji to potencjał na tony ryz papieru a nie krótkie stukanie w klawiaturę na blockchaina.
Mnie w tym wszystkim najbardziej interesuje (i o czym chcę dalej pisać) to co Łuczaja o którym wspominam: jakie rośliny można w bukietach znaleźć i co można z nimi zrobić dobrego :)

Jakie rośliny można w bukietach znaleźć i co można z nimi zrobić dobrego

A ta kwestia to również i mnie interesuje bardzo :)

Co do źródeł kościelnych jestem jednak bardzo sceptyczny ponieważ kościół zazwyczaj wymyślał na siłę uzasadnienia kultywowania tych świąt w taki sposób żeby zatuszować to że zostały najzwyczajniej w świecie przez niego uzurpowane ponieważ próby wyplenia tych zwyczajów spełzły na niczym. W tym kontekście te tony papieru to po prostu marnotrawstwo papieru ;)

Coin Marketplace

STEEM 1.12
TRX 0.14
JST 0.130
BTC 57275.65
ETH 3834.20
BNB 661.61
SBD 7.03