Sort:  

Wino będzie smakować wszystkim, którzy lubią zapach akacji i miód akacjowy. :)
W komentarzach umieszczę później parę zdjęć z kolejnych etapów produkcji.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13152.10
ETH 387.97
USDT 1.00
SBD 0.98