Sort:  

Nie wiem do końca jak to działa, ale za wsparcie to zawsze będę wdzięczny ;]

Nie mam nic przeciwko ;]

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.069
BTC 50106.56
ETH 4389.01
BNB 604.67
SBD 6.15