You are viewing a single comment's thread from:

RE: Skąd się wzięło ZDROWIE na Steemit? Czyli moje "Introduceyourself" 🍏

in #polish3 years ago

Prawda blogowanie jest cool, ale nie jest też tak jak się niektórym wydaje, że popracuje się 10 minut a kasa będzie spływać cały czas.

Sort:  

Dokładnie, w blogowaniu najważniejsza jest systematyczność, ale też aktywność na innych blogach.

Coin Marketplace

STEEM 1.14
TRX 0.15
JST 0.131
BTC 57159.54
ETH 4258.65
BNB 674.96
SBD 7.28