Erotomanka | Erotomaniac

in polish •  7 months ago  (edited)

Erotomanka to próba oddania emocji, jakie towarzyszyły mi podczas doświadczania mojej erotomanii. Jest to bardzo dziwne schorzenie psychiczne, ale niestety prawdziwe.
| Erotomaniac is an attempt to express the emotions that followed me during the experience of my erotomania. It is a bizarre mental illness, but unfortunately real.


Moja codzienność przez pewien czas brzmiała właśnie tak, jak ten utwór.
| My life sounded just like this song for some time.
e.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!