Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zauważyłeś jak na podlasiu mówią? Na przykład zamiast "kupiłem siostrze korale" mówią "kupiłem dla siostry korale" :)