You are viewing a single comment's thread from:

RE: SteemDecks - Nowy projekt dla sieci Steem

in #polish4 years ago

Obserwuję Twoje działania @fervi w temaie tego projektu i mam dużo nadziei z nim związanych. Przede wszystkim myśl o dodaniu innyh gier, jak nie wiesz jakich, to służę podpowiedziami :) A tymczasem zasłużyłeś na tip! 0.1

Sort:  

Postaram się, natomiast często bazy danych w grach to koszmar i ciężko dodać to potem. No, ale będziemy sprawdzać :D

Jak już będziesz robił, to uderz do mnie - powinienem być w stanie załatwić Ci bazę kart do niemal każdej karcianki kolekcjonerskiej w wygodnym formacie.

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56409.75
ETH 4502.38
BNB 613.96
SBD 7.18