You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zdzisław Beksiński - Mistrz mrocznej wyobraźni - ciekawostki o polskim artyście

in #polish4 years ago

Heh ubiegłeś mnie :) też myślałem żeby coś o Beksińskim napisać. Jak ktoś się zainteresował to polecam obejrzeć film 'Ostatnia rodzina' opowiadający o rodzinie Beksińskich.

Sort:  

Również polecam, można zobrazować sobie z jakimi problemami zmagał się Beksińki.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56587.49
ETH 4416.53
BNB 614.71
SBD 7.29