[PL] SteemiTag (automatyczne głosowanie) - przedstawienie wersji wstępnej

in #polish5 years ago

SteemiTag

Program SteemiTag ma za zadanie umożliwić czytelnikom Steemit automatyczne oddawanie głosów na posty zaufanych autorów oraz społeczności (tzw. tagów). Bywa czasem tak, że chcielibyśmy wesprzeć danego autora tak, jak tylko możemy, ale z powodów pewnych barier (opisanych w tym wpisie) nie udaje się to nam. SteemiTag rozwiązuje tego typu problemy, wzmaga efektywność głosowania, a także poprzez swoje działanie rozwija społeczność i zapewnia wartościowym autorom większą motywację do pracy.

Prostota

Program jest bardzo minimalistyczny. Wymaga podania jedynie swojego loginu, klucza do postowania, wybrania paru opcji czy autorów, po czym przechodzi do pracy w tle i nie zamęcza użytkownika powiadomieniami.

Program można pobrać TUTAJ, zaś kod oglądać TU.


Instrukcja dla potencjalnych użytkowników:

  1. Ściągamy plik SteemiTag.zip i rozpakowujemy go.
  2. Otwieramy folder SteemiTag oraz szukamy pliku SteemiTag.exe i otwieramy go.
  3. Po ukazaniu się nowego okna dobieramy opcje programu poprzez pola wyboru, które możemy odznaczać i zaznaczać, a następnie dodajemy i usuwamy autorów używając przycisków ‘Dodaj’ i ‘Usuń’.
  4. W polu ‘Podaj swój login’ wpisujemy naszą nazwę użytkownika (bez @!).
  5. W polu ‘Podaj klucz postujący’ podajemy nasz prywatny klucz postujący (nigdy nie podawaj tutaj hasła czy też pozostałych kluczy!).
  6. Klikamy ‘OK’ w nowym okienku.
  7. Czekamy aż aplikacja zacznie działać, po czym pozwalamy jej działać w tle i np. minimalizujemy ją.
  8. Jej działanie możemy sprawdzić gdy ktoś, kto spełnia kryteria naszych ustawień opublikuje post. W tym celu udajemy się na stronę steemd.com/@{login}, na której możemy zaobserwować nasze głosy oddane przy pomocy SteemiTag.

Co możnaby poprawić?

Na pewno optymalizację, limitowanie głosów oraz dodanie opcjonalnych większych korzyści dla głosujących.

Ogólnie proszę mi wybaczyć pewnego rodzaju chaotyczność, lecz są to koncepty, których zaczynam się dopiero uczyć. Ponadto, przepraszam za opóźnienia w publikacji. Kiedy przyjeżdzam do Nowego Jorku to najpierw pochłania mnie to miasto i przez pierwszy miesiąc chodzę ciągle niewyspany ;) Na wszytkie pytania odpowiem, acz zapewne z opóźnieniem.
Sort:  

Ponawiam pytanie @lucmarkus'a o bezpieczeństwo hasła. Poza tym wygląda to bardzo fajnie :) Zasłużyłeś na tip! 0.1

Dzieki. Odpowiadam Tobie oraz @lukmarkus`owi. Odpowiedz jest dosyc skomplikowana i porusze ten temat w kolejnym poscie, totez musicie jeszcze nieco (niedlugo) poczekac. Generalnie, w najlepszym wypadku wszystko bedzie bezpieczne. W najgorszym wypadku osoba, która przechwyci haslo bedzie miala dostep do Twoich uprawnien dot. pisania komentarzy, dodawania wpisow i glosowania, takze strat finansowych nie powinienies poniesc. Zlamac da sie i najlepsze zabezpieczenia, aczkolwiek fakt haslo powinno byc lepiej zabezpieczone i jest to priorytetowa zmiana, ktora zostanie zaimplementowana w nastepnej wersji.

To czekam na tego posta :) Straty finansowe to jedno, ale jednak nie chciałbym, żeby ktoś za mnie pisał komentarze i posty...

Duży plus za otwarcie źródeł. Sugerowałbym tylko nie zamykanie się na polskich odbiorców. Przygotuj też posta po angielsku :)

Zrobi sie w wolnej chwili ;)

Jak tu wygląda sprawa z bezpieczeństwem hasła?

Why don't You also put an English translation ?

found this in google

SteemiTag
The SteemiTag program is intended to allow Steemit readers to automatically cast votes on posts by trusted authors and communities (so-called tags). Sometimes it is that we would like to support the author as much as we can, but because of some barriers (described in this post) we fail to do so. SteemiTag solves these kinds of problems, increases the efficiency of voting, and by working it develops the community and provides valuable authors with greater motivation to work.
Simplicity
The program is very minimalist. Requires only your login, key to post, select a few options or authors, then go to work in the background and does not confuse the user with notifications.

The program can be downloaded HERE, and the code to watch TU.

Instruction for potential users:

Download SteemiTag.zip and unzip it.
We open the SteemiTag folder and look for the SteemiTag.exe file and open it.
When a new window appears, we select program options via checkboxes that we can unmark and mark, and then add and remove authors using the 'Add' and 'Delete' buttons.
In the 'Enter your login' field, enter your username (without @!).
In the 'Enter key' field, enter your private key (never include your password here or any other key!).
Click 'OK' in the new window.
We are waiting for the application to start working and then letting it run in the background and for example minimizing it.
Its action can be checked when someone who meets the criteria of our settings will post a post. To do this, go to steemd.com/@{login}, where we can see our votes cast using SteemiTag.

What could be improved?
Definitely optimize, limit votes and add optional greater benefits to voters.

Generally forgive me for some sort of chaos, but these are concepts that I'm just starting to learn. Also, I apologize for the delay in the publication. When I come to New York City, I am firstly absorbed by this city, and for the first month I am still upset;) All questions will be answered, but probably late.

Will do shortly.

obserwowali faktycznie powinni się automatycznie zaciągać w pole, ale myślę że można by jeszcze dodać drugie pole, gdzie automatycznie pojawiłby się tag polish, ale również można by dopisać inne tagi po przecinku. Export konfiguracji też by się przydał...

Konfiguracja eksportuje sie do plikow config.txt i authorList.csv. Login i haslo beda zabezpieczone w nastepnej wersji i wtedy podejrzewam ze wszystko bedzie w jednym pliku zbiorczym.

Czy będzie linuksowa wersja

Ok.widzę, że to py.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19401.59
ETH 1098.99
USDT 1.00
SBD 2.89