Słońce jak lód

in polish •  3 months ago 

sloncejaklod.jpg

Cóż może lipiec
ze skwarem
i wiatrem gorącym
gdy ty jesteś obok

Cóż może słońce
przy tobie wydaje się
kostką lodu
ogień przestaje parzyć

Przy tobie
radość nie zna zachodu
a serce pragnie jedynie
spełniać życzenia twoje

Z tobą każdą noc lipcową
rozpalimy blaskiem uczuć
aż gwiazdy schowają się
rażone upałem miłości

Cóż może lipiec…
gdy przy mnie jesteś
lipiec jest chłodem
ty… lata czułością

/27. 07. 2019 Feliks Grywaldzki/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Fajnie piszesz!

Dziękuję :)

Congratulations @grywaldzki! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!