Kwitnące kamienie

in polish •  3 months ago 

kwitnacekamienie.jpg

Susza… moja droga
okropna susza
między nami
nic na nie rusza

Obojętność zupełna
jak wyschnięta ziemia
jeśli deszcz nie spadnie
przepadniemy…

Niech zdarzy się burza
zagrzmią pioruny
niech głośno będzie
niech będą gęste chmury

Byle spadł deszcz
słów upojnych
niech sypnie gradem
spojrzeń niespokojnych

Niech przemoczy nas czułość
zauroczy marzenie
chodź już… moja droga
w miłości kwitną nawet kamienie

/24. 07. 2019 Feliks Grywaldzki/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @grywaldzki! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

!tipuvote 1

This post is supported by $0.33 @tipU upvote funded by @grecki-bazar-ewy :)
@tipU voting service: instant, profitable upvotes + profit sharing tokens | For investors.