Sort:  

Bardzo Dziękuje za opinię!!! Teraz już wiem jaki obrać styl pisania, już drugi raz się przyjęła taka forma.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 28414.32
ETH 1815.06
USDT 1.00
SBD 2.75